به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گزارش عملکرد چند شرکت دیگر هم به شرح زیر منتشر شد.