به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ۴۴٩ ریال سود محقق کرد. همراه در مدت مشابه سال قبل ٣٧۵ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢٠ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٢۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١٢ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.