مدیر عامل در مجمع: جایگاه چهارم کشور در تولید دست ماست وی در این مجمع گفت: این شرکت با تولید ٢۶٣ هزار و ۵٠٠ تن ذغال سنگ خام...