به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پتروشیمی شیراز از برنامه ریزی ها و چشم انداز شرکت در قالب گزارش تفسیری به نکات مهمی اشاره نمود.