به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک صادرات در گزارش تفسیری از نتایج عملیات و اهداف و همچنین چشم انداز شرکت در قالب گزارش تفسیری به نکات مهمی اشاره نمود که درصورت تحقق اهداف بانک انتظار رسیدن به سودآوری در سال جاری را دارد.