به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ۶٧٧ ریال سود محقق کرد. شیراز در مدت مشابه سال قبل ۵٧ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٠٩٢ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٣۶ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.