به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی زاگرس در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٧٠۵١ ریال سود محقق کرد. زاگرس در مدت مشابه سال قبل ١٨٠۵ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢٩١ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٢۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و شناسایی ٢٩۶۴ میلیارد ریال سایر درامدهای عملیاتی دانست.