مجمع شرکت فولاد مبارکه امروز در اصفهان برگزار شد که این مجمع ٣٠ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.