به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،پتروشیمی خراسان از نرخ فروش محصولات و نتایج عملیات در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.