بورس ٢۴ : آلومینیوم ایران یکی از شرکت های مورد توجه بازار است که بازدهی خوبی به سهامداران خود اعطا کرده است و صورت های مالی سال ۹۷ این شرکت پس از سال ها متحول شده است.این شرکت دو روز مانده به برگزاری مجمع عادی سالانه گزارش حسابرسی شده خود را در کدال منتشر کرده است... مصطفی رضایی معاون مالی و اقتصادی شرکت آلومینیوم ایران درباره علل تاخیر در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و جمع بندی سال مالی ۹۷ این شرکت به بورس۲۴ گفت: صورت های مالی سال ۹۷ ما با ۶۰۰ میلیارد تومان سود ناویژه و ۵۲۶ میلیارد تومان سود بعد از مالیات و ۳۳۰ میلیارد تومان سود قابل تقسیم پس از ۴ سال زیاندهی و بعد از ۸ سال سود غیر قابل تقسیم بسته شد...

بورس 24 : آلومینیوم ایران یکی از شرکت های مورد توجه بازار است که بازدهی خوبی به سهامداران خود اعطا کرده است و صورت های مالی سال ۹۷ این شرکت پس از سال ها متحول شده است.این شرکت دو روز مانده به برگزاری مجمع عادی سالانه گزارش حسابرسی شده خود را در کدال منتشر کرده است.

مصطفی رضایی معاون مالی و اقتصادی شرکت آلومینیوم ایران درباره علل تاخیر در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و جمع بندی سال مالی ۹۷ این شرکت به بورس۲۴ گفت: صورت های مالی سال ۹۷ ما با ۶۰۰ میلیارد تومان سود ناویژه و ۵۲۶ میلیارد تومان سود بعد از مالیات و ۳۳۰ میلیارد تومان سود قابل تقسیم پس از ۴ سال زیاندهی و بعد از ۸ سال سود غیر قابل تقسیم بسته شد که این موارد دارای ویژگی های قابل تاملی است و نشات گرفته از مهندسی انجام شده از جمله تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر از محل ماده ۱۷ قانون حداکثر توان داخل و رقابت پذیری که منجر به اصلاح ساختار مالی شرکت شد،همچنین بدهی های بانکی به خصوص بدهی های ارزی که ماحصل استفاده از ماده ۲۰ و ۴۶ قانون رفع موانع تولید بوده است.اقداماتی هم در راستای اصلاح نسبت های سود و زیانی شرکت شد و در بخش فروش هم اقدام به پیاده سازی استراتژی های فروش مبتنی بر شرایط بازار کردیم و موفق شدیم عملکرد پیش روی سهامداران را عملیاتی کنیم.

رضایی در ادامه گفت: یکی دیگر از ویژگی های عملکرد سال مالی ۹۷ ما رقم اکتسابی سود سال جاری است که اگر تاثیرات تورمی آن را که حدودا ۲ تا ۲.۵ است خارج کنیم ، بین ۲۶۳ تا ۲۱۰ میلیارد تومان سود تعهدی حسابداری حادث شده که در ده سال گذشته بی سابقه بوده است و این صرفا حاصل نمی شد مگر با سیاست ها و استراتژی هایی که مدیر عامل و هیات مدیره شرکت در این سال اتخاذ کردند و حمایت های مسئولین استانی.

معاون مالی و اقتصادی آلومینیوم ایران در ادامه گفت:شرکت ایرالکو در سال گذشته علاوه بر افزایش حقوق صاحبان سهام توانسته به خوبی از عهده مسئولیت های تولیدی و اقتصادی خود موفق بر بیاید و در زمینه مسولیت های اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی در استان نقش اثر گذاری داشته است. همچنین آلومینیوم ایران قطب تولید آلومینیوم نخواهد ماند و تداوم این شرایط میسر نخواهد بود مگر با ثبات در بدنه مدیریتی و تداوم استراتژی های حاکم بر مجموعه.

این مقام مسئول در ایرالکو درباره تاخیر در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده نیز گفت: این تاخیر صرفا به این دلیل حادث شد چون در تلاش بودیم تا مدارک و مستندات ما بتواند حسابرس را قانع کند ، مبنی بر اعمال پرسش ۹۴ سازمان حسابرسی و عدم رویداد تعدیلی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید موضوع بانک صنعت و معدن شرکت به دلیل داشتن مصوبه مجمع سال گذشته مبنی بر جاری بودن این مشوق ، متاسفانه حسابرس قانع نشد و نهایتا حسابرس قانونی به هر دلیل تمکین به اعمال رویه تعریف شده در پرسش مذکور نکرد و از طرفی به دلیل ارجاع موضوع به جامعه حسابداران رسمی و عدم پاسخ گویی مکتوب و به موقع این مورد به صورت عدم توافق بین شرکت و حسابرس در صورت های مالی ۹۷ درج شد.