مجمع شرکت های وب امروز برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ٢ تومان سود تقسیم کرد.