به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مدیریت سرمایه گذاری امید اهم مطالب مربوط به نقل و انتقال دارایی های ثابت بین شرکت اصلی و شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه را منتشر نمود.