مجمع پتروشیمی خارک امروز در تهران، با حضور سهامداران رسمیت یافت...