میزان تقاضا برای این محصول نسبت به عرضه های قبلی با افت همراه بود و به ٢۴ هزار تن رسید، حجم عرضه ها نیز طبق ...