چهارشنبه حکم صادر شد زین پس، هم قابل اجراست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در زمان اکنون در حال برگزاری است. مدیر عامل این شرکت طی سخنانی در این نشست گفت...