به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت ویتانا از تحلیل بازار و چشم انداز های آینده شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.