اجاره بها در مناطقی از تهران به اندازه ای افزایش پیدا کرده که برخی صاحب خانه ها در تمدید قراردادهای سال ٩٨ از رشد زیاد مبلغ اجاره برای یکسال آینده خودداری می کنند! این عبارت را مشاوران املاک می گویند اما باطن ماجرای بازار اجاره مسکن بیشتر از آنچه معنای ملاحظه و رعایت حال مستاجرها از ناحیه صاحب خانه ها را بدهد ترس شدید صاحب خانه ها از خالی ماندن واحد اجاره ای خودشان است...

بورس 24 : اجاره بها در مناطقی از تهران به اندازه ای افزایش پیدا کرده که برخی صاحب خانه ها در تمدید قراردادهای سال 98 از رشد زیاد مبلغ اجاره برای یکسال آینده خودداری می کنند!

این عبارت را مشاوران املاک می گویند اما باطن ماجرای بازار اجاره مسکن بیشتر از آنچه معنای ملاحظه و رعایت حال مستاجرها از ناحیه صاحب خانه ها را بدهد ترس شدید صاحب خانه ها از خالی ماندن واحد اجاره ای خودشان است.

در عمده مناطق تهران مبلغ اجاره ماهانه چه با دریافت پول پیش و چه بدون دریافت آن، حداقل 2 میلیون تومان شده است. این مبلغ البته برای اجاره نامه های سال 97 بوده که حالا باید در اجاره نامه های سال 98 علی القاعده افزایش پیدا کند.

در این حالت با توجه به این که مبلغ اجاره ماهانه پیش از افزایش از سقف کل حقوق ماهانه «حداقل دستمزد بگیران» تجاوز کرده، هر میزان رشد اجاره بها برای تمدید قرارداد، از توان پرداخت مستاجران خارج است.

این موضوع سبب شده صاحب خانه ها امسال کمتر از سال گذشته اجاره بهای قراردادهای جدید را افزایش دهند.البته سهم تمدید اجاره نامه ها از انعقاد و امضای اجاره نامه های جدید خیلی بیشتر شده و این به رشد ناموزون اجاره بها مربوط می شود.

سال گذشته متوسط اجاره بها در تهران نزدیک به 30 درصد افزایش پیدا کرد که در 5 سال گذشته این میزان افزایش بی سابقه بود.اجاره بهای ماهانه یک آپارتمان 50 متر مربعی در تهران به نزدیک 2 میلیون تومان رسیده است.