به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،گروه مپنا از اهداف کلان و برنامه های بخش سرمایه گذاری درسال جاری در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.