به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارتن ایران اعلام داشت در خصوص تفاهم نامه منعقده با شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران بابت اخذ نمایندگی برند خارجی به استحضار میرساند شرکت فوق طی نامه ارسالی به شماره ٩٨/۵۶٢۴ اعلام نموده است که باعنایت به شرایط تحریم موفق به اخذ نمایندگی خارجی از کمپانی های معتبر نگردیده است . لذا با توجه به وضعیت موجود و تاریخ اتمام قرارداد به نظر میرسد تحقق این امر امکان پذیر نباشد .