به گزارش کدال نگربورس٢۴، مپنا صورت های مالی منتهی به پایان فروردین ماه را منتشر ساخت در این گزارش شاهد تحقق سود قابل توجه ۴۵٩ ریالی در شرکت اصلی و سود سنگین ١٩۴١ ریالی در تلفیق این شرکت و تحول شگرف در وضعیت سود سازی مپنا هستیم