ارزش معاملات بازار سهام در حال ثبت اعداد و ارقامی است که بورس تهران در طول عمر ۵٠ ساله خود تجربه نکرده است... ارزش کل معاملات بازار سهام در هفته گذشته ٩٣٧١ میلیارد تومان بود یعنی ١٨٧۵ میلیارد تومان در روز و جالب این جاست که ۶٢٨٨ میلیارد تومان از این حجم معاملات به صورت خرد انجام گرفته ، یعنی حدود ١٢۵٨ میلیارد تومان در روز...

بورس 24 : ارزش معاملات بازار سهام در حال ثبت اعداد و ارقامی است که بورس تهران در طول عمر 50 ساله خود تجربه نکرده است.

ارزش کل معاملات بازار سهام در هفته گذشته 9371 میلیارد تومان بود یعنی 1875 میلیارد تومان در روز و جالب این جاست که 6288 میلیارد تومان از این حجم معاملات به صورت خرد انجام گرفته ، یعنی حدود 1258 میلیارد تومان در روز.

نکته مهم این روزهای بازار فروش قابل توجه سهم در بورس به صورت خرد توسط بازیگران حقوقی است که خود را در ارزش معاملات خرد نشان می دهد.به نظر می رسد دولت به این نتیجه رسیده که فروش بلوکی سهام با توجه به تجربه ناموفق چند عرضه بلوکی اخیر به نتایج قابل قبولی نمی رسد و بهترین راه برای تحصیل درآمد از بورس ، فروش خرد سهم است ، نکته ای که فعالان بازار باید به آن توجه داشته باشند!

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

10.837 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

7.091 میلیارد تومان

هفته اول تیر

9.557 میلیارد تومان

هفته اول تیر

5.879 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

7.747 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

4.523 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

10.302 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

5.951 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

9.371 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

6.288 میلیارد تومان