به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بهشت پارس اهم مطالب مربوط به نتیجه دادگاه تجدید نظر خواهی اداره جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر را منتشر نمود.