به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پتروشیمی فن آوران در سه ماهه منتهی به خردادماه٩٨مبلغ ۵٩۶٧ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه قبلی ٢١۴درصد افزایش یافته است سود دوره مشابه قبلی مبلغ١٨٩٨ریال بود .گفتنی است درآمد های عملیاتی ١١۴درصد رشد کرده و بهای تمام شده نیز ١۵٣درصد رشد کرده است همچنین هزینه های فروش نیز٢٣١درصد افزایش و سود عملیاتی نیز٢٠٩درصد نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش یافته است.