فدراسیون کشتی رئیس جدید خود را شناخت علیرضا دبیر با کسب اکثریت آرا برای ۴ سال به عنوان رئیس فدراسیون کشتی، جانشین رسول خادم شد...

بورس 24: علیرضا دبیر با کسب اکثریت آرا برای ۴ سال به عنوان رئیس فدراسیون کشتی جانشین رسول خادم شد.

منبع: فارس 


نظرات