به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، در فصل داغ مجامع سهامداران چند شرکت دیگر هم برای حضور در مجمع فراخوانده شدند.