به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ذوب آهن اصفهان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ۴۶ ریال سود محقق کرد. شاملا در مدت مشابه سال قبل ٩ ریال سود با سرمایه ۶١۵٠٣ میلیارد ریالی برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٣۵٣ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١١۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١٠۴ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.