به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نیرو ترانس در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ١۶۶ ریال سود محقق کرد. بنیرو در مدت مشابه سال قبل ٣٩ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٣٢٧ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٣٩۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١۴٨ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.