مجمع شرکت پتروشیمی پارس امروز برگزار شد که این مجمع به ازای هر سهم ٩٣٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.