به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود را از سوی بانک مرکزی دریافت نمود.