به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در خصصوص رای دادگاه بدوی با موضوع اعتراض در خصوص اموال واگذار شده اقدام به ارائه توضیحات تکمیلی نمود.