به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک تجارت از چشم انداز ها و اهداف و برنامه های خود در قالب گزارش تفسیری گفت.