به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان از افزایش نرخ فروش محصولات خود خبر داد.