به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری امید از واگذاری سه قطعه زمین به شرکت ساختمانی سپه در قبال تهاتر با بخشی از ملک موسوم به پروژه اتومال خبر داد.