به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سیمان هرمزگان از نتایج عملیات و چشم انداز ها در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.