به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ریل سیر کوثر در خصوص صورت های مالی سال ١٣٩٧ توضیحاتی ارائه نمود.