به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارتن ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٣۵٧ ریال سود محقق کرد. چکارن در مدت مشابه سال قبل ٢١٧ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدبل زیان شرکت به سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٢۶۵ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٢١۶۵٧ درصدی درامدهای متفرقه دانست.