عادل روحی مدیرعامل شرکت سیمان آرتا اردبیل در گفت وگو با خبرنگار بورس ٢۴ در خصوص عملکرد ۶ ماه ابتدایی این شرکت با توجه به این که سال مالی سیمان آرتا اردبیل به تاریخ ٩٨.٩.٣٠ است، گفت: دو عامل تاثیرگذار در روند اقدامات ما در این ۶ ماه تاثیر به سزایی داشته است. در درجه نخست میزان فروش و در درجه دوم نیز بهای تمام شده بوده است. در خصوص بهای تمام شده باید بگویم که با توجه به شرایط اقتصادی تورم بسیار افزایش داشته و همین مهم نیز سبب شده تا حقوق و دستمزدها حدود ۴٠درصد افزایش داشته باشد. البته سایر هزینه ها نیز افزایش چشمگیری داشته بنابراین این افزایش بهای تمام شده را سبب می شود...