مجموع تقاضا برای ورق گرم فولاد به ١٠۶,٧٠٠ تن رسید و با توجه به برتری تقاضا رشد بین ٢٣ تا ٢۵ درصدی...