به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی شیراز در ٣ ماه نخست سال ١٣٩٨ مجموعا حدود ١٠٠۴ میلیارد تومان فروش داشت.