به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پتروشیمی خارک در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ به حدود ٨٧۵ میلیارد تومان رسید.