شرکت ارتباطات سیار اولین فصل از سال ٩٨ را در حالی به پایان برده که گزارشات مثبت این شرکت سبب شده تا شاهد اقبال به سهام همراه اول در بازار باشیم... این شرکت در ٣ ماهه سال ٩٨ به درآمد بیش از ٣٩۶۴ میلیاردی رسیده است که نشان می دهد شاخص درآمدی شرکت در شیب صعودی قرار دارد...

بورس 24 : شرکت ارتباطات سیار اولین فصل از سال 98 را در حالی به پایان برده که گزارشات مثبت این شرکت سبب شده تا شاهد اقبال به سهام همراه اول در بازار باشیم.

شرکت در 3 ماهه سال 98 به درآمد بیش از 3964 میلیاردی رسیده است که نشان می دهد شاخص درآمدی شرکت در شیب صعودی قرار دارد.

حال آن که شرکت در 3 ماهه سال 97 درآمد 3195 میلیاردی داشته است و بدین ترتیب شاهد رشد 24 درصدی درآمد شرکت در 3 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل هستیم.

این در حالی است که متوسط رشد درآمد شرکت در سال 97 به نسبت سال قبل 21 درصد بوده است.

به عبارتی شیب رشد درآمدی همراه اول در 3 ماهه امسال بیشتر شده و اگر این شیب همچنان تا پایان سال ادامه دار باشد ، می توان انتظار رشد خوبی در سود سال 98 شرکت به نسبت سال 97 داشت.

این بررسی حاکی از آن است : شیب رشد سود خالص «همراه اول» می تواند تغییرات مثبت خوبی داشته و همین امر زمینه ساز توجه بیشتر بازار به این غول ارتباطاتی بازار سهام باشد.