به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،کی بی سی از نرخ فروش محصولات در سال٩٨ و چشم انداز شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.