به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی فجر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ١١٣١ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد. این در حالی است که در گزارش حسابرسی نشده سود هر سهم ۵۶۵ ریال اعلام شده بود. شرکت در خصوص افزایش سود در گزارش حسابرسی شده توضیح داد: ١) افزایش درآمدهای عملیاتی به مبلغ ۶١۵.٠۴۶ میلیون ریال ناشی از برآورد محاسبه فرمول شورای رقابت بموجب مصوبه ٣٧٧ شورای مذکور و با در نظر گرفتن کلیه جوانب احتیاط توسط این شرکت می باشد لازم به ذکر است نرخهای سرویس های جانبی برای سال ١٣٩٧ تا کنون از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت ابلاغ نشده است و صورتحسابهای ارسالی سال ١٣٩٧ برای مشتریان کماکان به صورت علی الحساب و بر اساس نرخهای مصوب سال ١٣٩٣ لحاظ شده است . ٢)با توجه به کاهش ارزش ریال در مقابل ارز ( کاهش بیش از ٩٠% ) در پایان سال ١٣٩٧، از این بابت مبلغ ١.٨٩٨.٨١٢ میلیون ریال زیان ناشی از تسعیر ارز شناسایی و به استناد استاندارحسابداری شماره ١۶ تسعیر ارز ، زیان حاصله به دارائی های ثابت منظور گردید. ٣)تعدیل مالیات بابت لحاظ نمون تصویب نامه شماره ٢۴٠٢٣/ ت ۵۶١٧٩ ه هیات محترم وزیران بند ب ماده ١۵٩ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ مبنی بر معافیت ٢٠ ساله واحد فجر ١ ونیز برگ تشخص صادره برای عملکرد سال ١٣٩۶ سازمان امور مالیاتی می باشد .