میزان تقاضا برای شمش فولاد خوزستان امروز به رقم قابل توجه ١٢٢ هزار تن رسید و بر همین اساس بالاترین قیمت خریدار تا محدوده ٣۶,۴۶٢ ریال...