به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام نمود در تاریخ ١٣٩٨.٠۴.٢٢ تعداد ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (معادل ١٠ درصد) از سهام شرکت پتروشیمی نوری به قیمت هر سهم ٣١.٢۵٠ ریال در بازار بورس و اوراق بهادار تهران جهت عموم و ١١.۴١٩.٢٠٠ سهم به کارکنان شرکت مذکور عرضه گردیده که تعداد ٢۴١.٠۶٩.٢٠٠ سهم از سهام مذکور متعلق به این شرکت بوده و بهای تمام‌شده هر سهم مذکور در دفاتر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ١.٠٠٠ ریال می‌باشد و اثرات سود و زیانی حاصل از عرضه فوق در عملکرد سال مالی منتهی به ١٣٩٩.٠٣.٣١ این شرکت لحاظ خواهد شد.