آیا شایعات و گمانه زنی های بازار درباره سود ٩٨ این پالایشی درست است؟ مهدی صرامی فروشانی مدیر مالی شرکت پالایش نفت اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره شایعات منتشر شده مبنی بر عدم توانایی این شرکت در خصوص سودسازی سال ٩٨ به خبرنگار بورس ٢۴ گفت...