به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ایران ترانسفو اهم مطالب مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه خود را منتشر نمود.