به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت دیگر هم تاریخ برگزاری مجمع خود مشخص نمودند.