به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو اعلام داشت مزایده فروش ویلاهای سرخ رود طبق مصوبه هیئت مدیره محترم جهت تبدیل آن به مکان بهتر و در محل مناسبتر از نظر فاصله زمانی برگزار گردیده بود لذا مراتب بر اساس آیین نامه معاملات شرکت بدلیل عدم رسیدن حد نصاب تعداد شرکت کنندگان ابطال گردید اقدام مجدد در این خصوص تا اطلاع ثانوی متوقف می باشد.