به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر اعلام داشت اعمال کفایت ذخایر خسارت معوق سهم نگهداری رشته ثالث از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا طی نامه شماره ٩٨/۴٠٢/۴۵٢۶٨منجر به کاهش سود خالص صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ٢٩ اسفندماه سال ١٣٩٧نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی مورد اشاره گردید.